Læsø ride- og køreforening

Vedtægter for Læsø ride- og køreforening


 

§ 1

Foreningens navn er Læsø- Ride og Køreforening, stiftet den 14. april 1988. Dens hjemsted er Læsø.

§ 2

Foreningens formål er at fremme interessen for ride og køresporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne sport, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

§ 3

Enhver kan optages som medlem i foreningen.

§ 4

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Kontingentet forfalder til betaling senest den 1. april.

Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdagen, ophører vedkommendes medlemsrettigheder.

§ 5

 1. Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for foreningen.

For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.

 1. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra foreningen i et nærmere angivet tidsrum udover 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer tæller som afgivne.

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig, inden afstemningen finder sted.

§ 6

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år ultimo januar måned og indkaldes med mindst 12 dages varsel på hjemmesiden, på facebook, opslag i Brugsen, på mail hvis medlemmet har opgivet mailadressen og i sidste nyhedsbrev inden generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen afholdes.
 

Stemmeret: 

Aktivt medlemskab, giver 1 stemme, såfremt medlemmet er fyldt 16 år.

Husstandsmedlemskab, giver 2 stemmer, såfremt medlemmerne er fyldt 16 år.

Støttemedlemmer, har ikke stemmeret.

Stemmeret forudsætter at kontingentet er betalt, samt at man er til stede på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes pr. brev eller fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset deltager antal.

§ 7

Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Arbejdsgruppernes beretning
 5. Aflæggelse af regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af revisor og revisor suppleant
 11. Eventuelt

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom.

§ 9

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle formål. Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 sekretær, 1 kasserer samt yderligere 1 medlem og 2 juniormedlemmer og vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan, når det skønnes formålstjenligt, nedsætte udvalg eller enkeltpersoner til at løse foreningens forskellige opgaver. Sådanne udvalg er ansvarlige overfor bestyrelsen og forpligter sig til at aflægge beretning til denne.

§ 10

Til at forpligte foreningen retsligt overfor tredjemand kræves underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, der alle er myndige, herunder formanden eller kassereren. Disposition over ejendom (herunder fast ejendom) kræver dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 11

Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, samt når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Opnås der flertal på en generalforsamling, der ikke beslutningsdygtig, varsles der, inden 14 dage, til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis 2/3 af de her afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilke antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 12

Foreningens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages, på 2 efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger, skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal.

Eventuel nettoformue skal tilfalde Læsø Kommune, til uddeling, fortrinsvis til børn og unge der dyrker sport.